Koncepce rozvoje dopravy, dopravní generely, dopravní průzkumy a dopravní prognózy, kapacitní posuzování pozemních komunikací, analýzy dopravní nehodovosti, dopravní části územních plánů. Komplexní projektová dokumentace pro pozemní komunikace od Studie až po Realizační dokumentaci staveb včetně inženýrské činnosti. Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Hluk z pozemní dopravy, návrhy protihlukových opatření.

Firma

Společnost Zenkl CB spol. s r.o. – dopravně-inženýrská projekční kancelář je nástupkyní firmy Ing. Lumír Zenkl, ZESA – dopravně-inženýrská projekční kancelář.

Naše kancelář má 4 odborné pracovníky, z toho 3 s vysokoškolským a 1 s vyšším odborným vzděláním.

Firma je nezávislá na orgánech státní správy, dodavatelů stavebních prací, hmot, technologií apod.; s žádnou dodavatelskou firmou nemáme sjednány provize z materiálů či technologií použitých v našich projektech. Pravidelně a úzce firma spolupracuje s řadou architektů – urbanistů z Českých Budějovic, Českého Krumlova. Podílí se na zpracování dopravních částí dokumentace EIA.Spolupracuje s Dopravní a Stavební fakultou ČVUT Praha (zejména oponentní posudky diplomových prací).

Zabývá se především dopravním inženýrstvím a dopravním plánováním, projektováním silničních komunikací, dopravním urbanismem, vlivem dopravy na životní prostředí (hluk, emise škodlivin, vibrace).